เอกสารประกอบรายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563

เอกสารประกอบรายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
    ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้
         ผลสัมฤทธิ์
            1. การดำเนินงานการประเมินนมาตรฐานวิชาชีพ หลักฐาน VQเอกสาร แข่งขันทักษะวิชาชีพ
            2. ผลการทดสอบ V - Net เอกสาร V-net ปวช.3เอกสาร V-net ปวส.2
    ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
         ผลสัมฤทธิ์
              1. ผู้เรียนมีสรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านโลจิสติกส์ โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อ การสร้างสื่อเสมือนจริง
              2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เอกสาร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
    ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
         ผลสัมฤทธิ์
              1. การดูแลแนะแนวผู้เรียน โครงการบันทึกรักการอ่าน
              2. โครงการวิทยาลัยอาชีวร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เอกสารโครงการ
              3. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตย์ เอกสารโครงการ
              4. โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เอกสารโครงการ
              5. โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน เอกสารโครงการ
              6. สถานศึกษาคุณธรรม เอกสารโครงการ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
         ผลสัมฤทธิ์
              1. การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอย่างมีระบบ Linkโครงการวัดผลและประเมินผล
                  เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
         โครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านโลจิสติกส์ โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อ การสร้างสื่อเสมือนจริง
              2. การพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงรายวิชา Link โครงการนิเทศจัดการเรียนการสอน
      ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
         ผลสัมฤทธิ์
              1. คุณภาพของของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Linkการวิจัยในชั้นเรียน
              2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
          หลักฐานการส่งแผนฯ 1/2562 หลักฐานการส่งแผนฯ 2/2562
              3. การจัดการเรียนการสอน Link
              4. การบริหารจัดการชั้นเรียน Link
              5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ โครงการพัฒนาครู พัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาพัฒนาการเรียนการสอนด้วยงานวิจัย
              6. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการสอนในชั้นเรียน เอกสาร ICT
      ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
         ผลสัมฤทธิ์
              1. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา Linkโครงการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
              2. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
              3. ระบบสารณูปโภคพื้นฐาน Link
              4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ โครงการบันทึกรักการอ่าน
              5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา เอกสาร ICT
      ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
      ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา โครงการวิทยาลัยอาชีวร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
      ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยเอกสาร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์