ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วรวุธ ประวะพรม
ผู้ก่อตั้ง/ประธานบริหาร/ผู้รับใบอนุญาต

นาย ณัฐพล ประวะพรม
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
นางสาวทิพยาภรณ์ ศรีสมัคร
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ
นางสาวพินิจพร พันธ์พิทักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวดาริสา ภูดีอัด
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นางสาวกันติชา แพงโสดา
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวสุภาวดี ปลัดกอง
ผู้อำนวยการทวิภาคี
นางสาววนิดา ชาลีสมบัติ
หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์
ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าสาขาธุรกิจสถานพยาบาล
นางสาวขวัญจิรา มะโนแจ่ม
หัวหน้าสาขาการโรงแรม
นางสาวสมหญิง พนากุล
หัวหน้าสาขาการบัญชี
นางสาวปิยะนุช โถตันคำ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
นางสาวกนกพร อุปมัย
งานวัดผลประเมินผล
นางสาวประกายแก้ว ศิริบุญ
งานธุรการ
นายกฤษฎา สืบวงศา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
นายวรวุฒิ จุลบุรมย์
งานปกครอง
นายจักรวรรดิ์ หล้าเพชร
หัวหน้างานบุคคล
นางสาวชุติมา แข็งพิลา
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ
นางสาวณีรัตน์ มรินทา
งานทะเบียน
นางสาวประกายแก้ว ศิริบุญ
งานประชาสัมพันธ์
นางกนกวรรณ ไชยลัดดา
เจ้าหน้าที่แนะแนว
นางสาวธนวรรณ สกุลโพน
เจ้าหน้าที่แนะแนว
นายสมใจ ซ้อยุ่น
นักการภารโรง
นายวินัย ประวะพรม
นักการภารโรง
นางพูนสุข บุตรดาน้อย
แม่บ้าน
นางพิกุล จันทร์บุตรศรี
แม่บ้าน