สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เตรียมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน

  1. สำเนาวุฒิการศึกษาชั้นล่าสุด (จำนวน 1 ฉบับ)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (จำนวน 1 ฉบับ)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 1 ฉบับ)
  4. รูปถ่าย 1 นิ้ว (จำนวน 1 รูป)

** เซ็นสําเนาถูกต้องทุกฉบับ **

เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน

เลือกสาขาวิชาที่จะสมัคร

ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน

ข้อมูลการศึกษา

ข้อมูลครอบครัว

เตรียมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน

  1. สำเนาวุฒิการศึกษาชั้นล่าสุด (จำนวน 1 ฉบับ)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (จำนวน 1 ฉบับ)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 1 ฉบับ)
  4. รูปถ่าย 1 นิ้ว (จำนวน 1 รูป)

** เซ็นสําเนาถูกต้องทุกฉบับ **

สำเนาวุฒิการศึกษาชั้นล่าสุด

...
เลือกรูปภาพ เปลี่ยน ลบ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

...
เลือกรูปภาพ เปลี่ยน ลบ

สำเนาทะเบียนบ้าน

...
เลือกรูปภาพ เปลี่ยน ลบ

รูปถ่าย 1 นิ้ว

...
เลือกรูปภาพ เปลี่ยน ลบ