ประวัติวิทยาลัยฯ

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น

ประวัติย่อวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอนแก่น จัดตั้งเมื่อ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 323 หมู่ 12 ถนนมลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-255344 โทรสาร 043-255344

เปิดสอนหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ความจุนักเรียนสูงสุดของวิทยาลัยฯ ในระบบ จำนวน 360 คน แยก ปวช. จำนวน 6 ห้อง ห้องละ 45 คน รวม 270 คน ปวส. จำนวน 2 ห้อง 45 คน รวม 90 คน

ผู้ก่อตั้ง ว่าที่ร้องตรี ดร.วรวุธ ประวะพรม เป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ เปิดสอนประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอนแก่น จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีระเบียบ วินัย รู้จักรับผิดชอบ เป็นสถาบันของคนอีสาน เพื่อพัฒนาอีสาน คิดกว้าง มองไกล ใฝ่ความรู้คู่คุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย คิดดี ทำดี มีคยามสุข ทุก ๆ ท่าน

คำขวัญ

"สถาบันดี มีวินัย ใฝ่ความรู้คู่คุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย"