หลักสูตร ปวส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม Tourism and Hotel Management


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน
 • เข้าใจถึงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • สามารถสร้างบุคลิกภาพที่ดี
 • สามารถทำงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มในเบื้องต้นได้
 • สามารถทำงานด้านแม่บ้านโรงแรม
 • สามารถประกอบอาหารเบื้องต้นได้
แนวทางการประกอบอาชีพ
 • ผู้ช่วยพนักงานเสริฟ (Bus Boy /girl)
 • พนักงานทำความสะอาดห้อง (Room Maid)
 • ผู้ช่วยกุ๊ก (Cook Helper)
 • ฯลฯ
รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

สาขาธุรกิจสถานพยาบาล Hospital Management


รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพพยาบาล คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องการการดูแลผู้ป่วย เช่น วิเคราะห์ข้อมูลสภาพของผู้ป่วยเพื่อใช้ในการวางแผนรักษาพยาบาล ค่อยช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย ให้กำลังใจ และใช้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาสุขอนามัยของผู้ป่วย เป็นต้น

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

 1. วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการพยาบาลผู้ป่วย
 2. เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการสังเกต ความเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ป่วย
 3. ช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย
 4. ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ
 5. ให้ความรู้ด้านสุขอนามัย
 6. วางแผนการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย
 7. ให้กำลังใจผู้ป่วย
 8. อื่น ๆ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Business Computer


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน
 • เข้าใจระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
 • จัดการและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์
 • เขียนโปรแกรมขนาดเล็ก
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
 • ใช้ระบบเครือข่ายในการปฏิบัติงาน
 • การสร้างเว็บเพจ
แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานภาครัฐ, นักวิเคราะห์ระบบ, โปรแกรมเมอร์, พนักงานบริษัท, เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์, เจ้าของธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์, นักพัฒนาเว็บไซต์, นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

สาขาการบัญชี Accounting


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน
 • มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ บัญชีของกิจการประเภทธุรกิจซื้อขาย สินค้าบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
 • เข้าใจหลักการและกระบวนการการปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบงานบัญชีของกิจการ
 • มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะต่าง ๆ พร้อมทั้งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี
 • ปฏิบัติงานบัญชีเพื่อการชำระภาษีของกิจการและกระบวนการการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานบัญชี, ครูสอนบัญชี, รับทำบัญชี, บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี, เจ้าหน้าที่บัญชี, นักบัญชี, เจ้าของกิจการ, ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

สาขาการค้าระหว่างประเทศ Logistic


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน
 • มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ บัญชีของกิจการประเภทธุรกิจซื้อขาย สินค้าบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
 • เข้าใจหลักการและกระบวนการการปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบงานบัญชีของกิจการ
 • มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะต่าง ๆ พร้อมทั้งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี
 • ปฏิบัติงานบัญชีเพื่อการชำระภาษีของกิจการและกระบวนการการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ

ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า, ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ, ฝ่ายการขนส่ง และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้