นักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564 และเป็นแบบอย่างที่ดีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์

นักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564 และเป็นแบบอย่างที่ดีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ทางวิทยาลัยฯขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง นายนันทวัฒน์ บุทธิจักร์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประธานนักเรียน ปีการศึกษา2564 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4


09 มี.ค. 2565